مرکز وکلای
استان اصفهان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 9 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان دارای 1208 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان اصفهان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

نخست ـ ابتدائی

محمود آذربایجانیرئیس
سیدرضا پورموسوینائب
داود قراخانلوعضو
صفرعلی جعفریعضو
طیبه ناظمیعضو
نرگس صلواتیعضو
زهره باباصفریعضو
 

 

 

 

 

اول

داود قراخانلورئیس
صفرعلی جعفرینائب رئیس
مهدی ریاضیاتعضو
زهره باباصفریعضو
نرگس صلواتیعضو
طیبه ناظمیعضو
محمد احقربازرگانبازرس
سهراب آذریبازرس
 

 

 

 

 

 

دوم

صفرعلی جعفریرئیس
طیبه ناظمینائب رئیس
مهدی ریاضیاتعضو
سعید جمالیانعضو
نرگس شاه سیاهعضو
جواد فلاحعضو
محمود گنجویعضو
علیرضا نجاریبازرس
جلال شیروانیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

محمدرضا انصافدارانرئیس
سعید جمالیاننائب رئیس
سعید باباییدبیر
سعید تیموریعضو
علیرضا نجاری برزکیعضو
جواد فلاحعضو
کریم بلوچیعضو
نرگس شاه سیاهعضو
نرگس صلواتیعضو
محمد عبدالهی ایچیبازرس
ساناز فتحیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

نرگس صلواتیرئیس
مهدی ریاضیاتنایب رئیس
اکرم بهشتیدبیر
احمدرضا الوان سازیزدیمسئول امور مالی
محمدرضا انصافدارانعضو
کریم بلوچیعضو
علیرضا حمزهعضو
حمید خرمیان اصفهانیعضو
آیت سنجر آرانیعضو
محمد عبدالهی ایچیعضو
محمدعلی فیض مندعضو
حسن محجوب مستهلکیعضو
محمد ارشدیبازرس
ساناز فتحیبازرس
هیچ داده ای یافت نشد

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان اصفهان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته، خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی و پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان در ادامه بیان شده است

میزان کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

میزان جذب کار کارشناسی به تفکیک رشته

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

خدمات معاضدتی ارائه شده

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

پرونده های شکایت و صلح و سازش