مرکز وکلای
استان سمنان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان سمنان در سال 1391 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان سمنان دارای 244 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان سمنان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

حیدر امیریرئیس
حمید رضا ابراهیم زادهنایب رئیس
احسان احسانیعضو
قاسم شاه حسینیعضو
علیرضا عباس نژادعضو
اقدس رهاییعضو
علی همتیانعضو
ناصر ناظمیبازرس
 

 

 

 

دوم

مهر علی جمشیدیرئیس
علی همتیانعضو
احسان احسانیعضو
حسن عضدیعضو
عباس معمار طلوعیعضو
مهدیقلی هزارجریبیبازرس
علی اکبر سلطان علیانبازرس
 

 

 

 

سوم

حمیدرضا ابراهیم زادهرئیس
سید محمد امیرخلیلینایب رئیس
زهره  مداحدبیر
عباس معمار طلوعیمسئول امور مالی
محسن بشیریعضو
محمد مهدی  غریبیعضو
سلمان قدرتیعضو

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان و دبیر هیئت میره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان سمنان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه آمار عملکرد مرکز استانی در مدیریت امور کارشناسان در ادامه بیان شده است.

آمار عملکرد مرکز استانی در مدیریت امور کارشناسان در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار عملکرد مرکز در امور کارشناسان