مرکز وکلای
استان لرستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان دارای 592 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان لرستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

اول

علی حیدر بهروج

رئیس
مهرداد سبزوار

نائب رئیس

علیرضا بستامی

عضو
هایده بابایی

عضو

پروانه نجفی

عضو

 

 

 

 

 

 

دوم

علی حیدر بهروج

رئیس

مهرداد سبزوار

نائب رئیس

علیرضا بستامی

عضو

بهمن چراغی

عضو

اسفندیار مریدیعضو
علی صفریعضو
اردشیر عبدی پورعضو
مهین آروانهبازرس
رامین پاپیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

محسن فتح الهیرئیس
محمد باقر طولابینائب رئیس
حجت اله ستاروندعضو اصلی
ماشااله میری کلاه کجعضو اصلی
مهین آروانهعضو اصلی
مسلم محمدیانعضو اصلی
علیرضا تحریریعضو اصلی
علیرضا بستامیبازرس
مهرداد سبزواریبازرس
محسن  عموزادهعضو علی البدل
وحید سرمدیعضو علی البدل
 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

مهرداد سبزواریرئیس
مسلم محمدیاننایب رئیس
مهین آروانهدبیر
ماشااله میری کلاه کجمسئول امور مالی
جبار دیرکوندعضو
حجت اله ستاروندعضو
وحید  سرمدیعضو
محسن عموزادهعضو
محسن فتح الهیعضو
علیرضا  بستامیبازرس
اردشیر عبدی پوربازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان