مرکز وکلای
استان مرکزی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان مرکزی در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر ششمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان مرکزی دارای 330 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان مرکزی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول و دوم

یونس بازرگانیرئیس
علی باقرینائب رئیس
جلال بهاریانعضو و خزانه دار
ناصر بیگدلیعضو
کبری همتیعضو
 

 

 

 

سوم

سید محسن صفویرئیس
محمود نقیلونائب رئیس
موسی رستمیانعضو و خزانه دار
علی باقریعضو
نواب بقائیعضو
کبری همتیبازرس
سید پرویز ترابیبازرس
 

 

 

 

چهارم

سید محسن صفویرئیس
محمود نقیلونائب رئیس
موسی رستمیانعضو و خزانه دار
زهره ترابیعضو
مجتبی متین پورعضو
رقیه باقریبازرس
امیرحسین قزل کمربازرس
 

 

 

 

 

 

پنجم

مجید احمدرئیس
امیر حسنینائب رئیس
مریم السادات قریشیعضو اصلی
بهرام خلیل آبادیعضو اصلی
حامد رضاییعضو اصلی
رضا ملاییعضو اصلی
بهروز میرزا باباییعضو اصلی
عباسعلی فرخیبازرس
طهورا صاحب الزمانیبازرس
 

 

 

 

 

 

ششم

محمد رادپوررئیس
سیدمحسن نوابینایب رئیس
طهورا صاحب الزمانیدبیر و مسئول مالی
محسن اسدیعضو
علیرضا طاهریعضو
گلرخ محمودزادهعضو
ایمان نوروزیعضو
عباسعلی فرخیبازرس
امیر حسنیبازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی