مرکز وکلای
استان هرمزگان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان هرمزگان در سال 1392 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان هرمزگان دارای 270 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان هرمزگان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

 

اول

حمید پاسلاررئیس
فاطمه حافظینایب رئیس
شهرام بازیاردبیر
احمد کمالیامور مالی
جواد یاریعضو هیأت مدیره
محمد آریانفرعضو هیأت مدیره
فاطمه بلوچیعضو هیأت مدیره
حسن خوارزمیبازرس
محمود بچاریبازرس
 

 

 

 

 

 

دوم

شهرام بازیاررئیس
حمید پاسلارنایب رئیس
حجت حاجی زادهامور مالی
فاطمه حافظیدبیر
نسرین ولی زادهعضو اصلی
احمد کمالیعضو اصلی
جواد یاریعضو اصلی
خداکرم خالوئیبازرس
حسن خوارزمیبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان