مرکز وکلای
استان کرمان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان دارای 478 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان کرمان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

فاطمه جعفری پورزرندیرئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌نایب رئیس هیات مدیره
سید علی رضویعضو هیات مدیره
محسن کریمیعضو هیات مدیره
پروین رشیدیعضو هیات مدیره
احمد سمعیا پورعضو هیات مدیره
عباس هادی زاده گوکیعضو هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

دوم

فاطمه جعفری پورزرندیرئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌نایب رئیس هیات مدیره
پروین رشیدیعضو هیات مدیره
مریم رستمیعضو هیات مدیره
محسن اسماعیلیانعضو هیات مدیره
احمد سمعیا پورعضو هیات مدیره
مسعود عسکریعضو هیات مدیره
پروین کامیابیبازرس هیات مدیره
محمد غلامرضاییبازرس هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

سوم

فرزاد حیدریرئیس هیات مدیره
عباس هادی زاده گوکینایب رئیس هیات مدیره
محسن اسماعیلیانعضو هیات مدیره
محمد غلامرضاییعضو هیات مدیره
محمد برناعضو هیات مدیره
اشکان شمسعضو هیات مدیره
ابوالفضل میرزائی بهمن آبادعضو هیات مدیره
ابوذر زینلی بهزادانبازرس هیات مدیره
مهدخت محمدیبازرس هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

چهارم

عباس هادی زاده گوکیرئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌نایب رئیس هیات مدیره
محسن اسماعیلیانبازرس هیات مدیره
 فاطمه جعفری پورزرندیدبیر هیات مدیره
ابوالفضل میرزائی بهمن آبادعضو هیات مدیره
ابوذر زینلی بهزادانعضو هیات مدیره
مهدخت محمدیبازرس هیات مدیره
سوسن امیری دوماریعضو هیات مدیره
فرزاد حیدریعضو هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی