مرکز وکلای
استان گلستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان دارای 442 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان گلستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

عبداله ساورچمنیرئیس
لیلا تقی زادهنائب رئیس
نجم الدین ایگدریعضو اصلی
سیدعبداله رضوانیعضو اصلی
ملیحه قاسمی بافقیعضو اصلی
مسعود بابانیازیعضو علی البدل
 

 

 

 

دوم

عبداله ساورچمنیرئیس
لیلا تقی زادهنائب رئیس
متین گری نورانیعضو اصلی
محمدصاحب فیضیعضو اصلی
محمدرضا محزونیعضو اصلی
عبدالعلی کلندیبازرس
رضا بالا رستاقیبازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

لیلا تقی زادهنائب رئیس
متین گری نورانیعضو اصلی
محمدصاحب فیضیعضو اصلی
کورش طریکرئیس
مهدی مازندرانیعضو اصلی
امید چیره نورعضو اصلی
عبدالصمد بردی پورعضو اصلی
عبدالعلی کلندیبازرس
رضا بالا رستاقیبازرس
 

 

 

 

 

 

چهارم

سیدمجتبی نصریرئیس
مهدی یگانهنائب رئیس
عبدالصمد بردی پورعضو اصلی
محمدرضا محزونیعضو اصلی
جواد رحیم پورعضو اصلی
مهدی باقری نودیجهعضو اصلی
رضا بالا رستاقیعضو اصلی
سیدعبداله رضوانیبازرس
حکیم بردی الفتبازرس
مسعود بابانیازیعضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی