مرکز وکلای
استان یزد

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد دارای 354 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان یزد

 

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

 

 

 

 

اول

محمد رضا مقدمرئیس
فرهنگ فاضلینایب رئیس
محمد ملک ثابتعضو اصلی
محمد شکوهیعضو اصلی
مهدیه مسرتعضو اصلی
ناصر روشنیانعضو علی البدل
بتول اشرفی مقدمعضو علی البدل
عباس راست روشنبازرس
محمد حسین عقبائیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

فرهنگ فاضلیرئیس
ناصر روشنیاننایب رئیس
محمد شکوهیعضو اصلی
بتول اشرفی مقدمعضو اصلی
مهدیه مسرتعضو اصلی
نجمه میرزائیعضو اصلی
داوود دهقانی فیروزبازرس
حسام الدین کمالیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

فرهنگ فاضلی هامانهرئیس هیات مدیره
محمد شکوهینایب رئیس
ناصر روشنیانعضو اصلی
بتول اشرفی مقدمعضو اصلی
مهدیه مسرتعضو اصلی
نجمه میرزاییعضو اصلی
وحیده یزدانیعضو اصلی
نسرین انجذاببازرس
ربابه السادات موسویبازرس
سید حسام الدین کمالیعضو علی البدل
سید مهدی محسن الحسینیعضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی