اخبار مرکز جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲:۳۴ ب.ظ

نشست صميمي رئيس مرکز دکتر بهادري جهرمي با جمعي از کارآموزان وکالت استان خوزستان

نشست صميمي رئيس مرکز دکتر بهادري جهرمي با جمعي از کارآموزان وکالت استان خوزستان

برنامه نظارتی استان خوزستان؛

نشست صمیمی رئیس مرکز  دکتر بهادری جهرمی با جمعی از کارآموزان وکالت استان خوزستان؛

بيست و سومين سفر نظارتی رئیس مرکز-استان خوزستان