اخبار مرکز شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰ - ۴:۵۲ ب.ظ

منابع آزمون کارشناسی رسمی سال 1400 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

دانلود فایل منابع آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

راه و ساختمان

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار                

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی راه و ساختمان (کد 501)

-داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته های مندرج                                      -داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی مرتبط(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

کلیه داوطلبین باید دارای لیسانس یا کارشناسی باشند و مقاطع بالاتر منوط به احراز مقطع کارشناسی در رشته های فوق است.

شرایط عمومی پیمان – مقررات ملی ساختمان (مباحث3،4،5،6،7،9،10،12،15،18،19،22)-  آیین نامه اصلاح شده 2800زلزله-عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان-دانش عمومی  در حوزه های مهندسی (عمران،معماری،و شهرسازی )-نشریات سازمان برنامه و بودجه (شماره های 55،92،101و234)-آیین نامه بتن ایران(آبا)

مهندسی عمران کلیه گرایش‌ها (بجز گرایش آب و محیط زیست و نقشه برداری) (کد 502)

مهندسی معماری (کد 503)

معماری (کد 504)

مهندسی تکنولوژی عمران  (کد 505)

مهندسی تکنولوژی ساختمان (کد 506)

مهندسی تکنولوژی معماری (کد 507)

 

 

 

امور ثبتی و نقشه برداری

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی

حقوق ، حقوق قضایی،حقوق خصوصی،علوم ثبتی،مهندسی نقشه برداری، حقوق ثبت اسناد و املاک،علمی کاربردی حقوق قضایی یا ثبتی –

فقه و مبانی حقوق

عمران(گرایش نقشه برداری)

*داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

حقوق ثبت املاک -حقوق ثبت اسناد-قانون و آیین نامه ثبت اسناد و املاک-مجموعه بخش نامه های ثبتی -قوانین و مقررات  مربوط به امور ثبتی (افراز،تفکیک،تقسیم،پیش فروش اپارتمان ها ،طرح تملک آپارتمان ها)

 
               

 

 

 

 

 

 

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ) با مدرک کاردان فنی که 5 سال از آن گذشته باشد - ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ خودرو و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪات)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

آییننامه راهنمایی و رانندگی ـ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ قانون بیمه (مبحث تصادفات) ـ مجموعه دستورالعمل های پلیس راهور ناجا ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های شماره گذاری ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های صدور گواهینامه ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعملهای اجرائیات ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های تصادفات ـ قانون مجازات اسالمی (مبحث تصادفات) ـ مهندسی ترافیك ـ مكانیك خودرو

 

 

 

 

 

 

           
 

 

امور وسائط نقلیه ریلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

مهندسی مکانیک (گرایش جامدات) (کد 521)، مهندسی راه آهن(گرایش های ماشین های ریلی (کد 522)،خط و سازه های ریلی (کد 523)،راه آهن برقی) (کد 524)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

انواع ناوگان ریلی ـ مقررات سیر و حرکت و ایمنی (برونشهری و درونشهری) ـ علایم و سیگنالینگ (سیستمهای ATP ،ATO ،ATC و تجهیزات اصلی آنها) ـ تجهیزات الكتریكال و مكانیكال زیربنایی و اجزای آنها (درونشهری و برونشهری(

 
         

 

 

 

امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

مهندسی کشتی  (کد 525)- مهندسی کشتی سازی (کد 526)- مهندسی دریایی(گرایش مدیر ماشین-eceangoing chief engineer) (کد 527)، مکانیک دریایی (کد 529)- برق (کد 530)،الکترونیک و مخابرات دریایی (کد 531)-معماری و سازه های دریایی (کد 532)-ناوبری و فرماندهی کشتی -oceangoing capitain (گرایش های علوم دریایی (کد 534)،مهندسی عرشه) (کد 535)-مدیریت و کمیسر دریایی (کد 536)-ماشین آلات دریایی (کد 537)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

 مدیریت و کمیسر دریایی-مهندسی برق و الکترونیک دریایی-مهندسی عرشه-ناوبری و  فرماندهی کشتی-مهندسی دریایی -مهندسی معماری و سازه دریایی-مهندسی کشتی سازی -مهندسی ماشین آلات دریایی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری و حسابرسی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

ﺣﺴﺎﺑﺪاری  _ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ _حسابداری ﺻﻨﻌﺘﻲ_ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ _ مهندسی ﻣﺎﻟﻲ

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

اصول حسابداری 1 و 2 - حسابداری میانه - حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 - حسابداری پیشرفته - حسابداری شرکت ها - حسابداری سرمایه گذاری ها - حسابرسی 1 و 2 - مدیریت مالی 1 و 2 - قوانین مالیاتی و بودجه

مدیریت صنعتی

10 سال سابقه کار مرتبط با رشته (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

 

 

مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی)

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

مهندسی پزشکی (گرایش های بیومکانیک، بیوالکتریک، بیومواد)- مهندسی برق گرایش الکترونیک

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

اصول وسایل پزشکی و کاربرد و ایمنی-کاربرد پلیمر در پزشکی -مبانی بیوالکتریک-مبانی  بیومکانیک-مبانی بیو متریال-قانون مجازات اسلامی 

         
 

 

 

 

 

 

 

کشاورزی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

توضیحات

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی تولیدات گیاهی* بیوتکنولوژی (گرایش کشاورزی)* علوم و مهندسی باغبانی، مهندسی باغبانی* علوم و مهندسی خاک* علوم و مهندسی آبخیز* علوم و مهندسی مرتع،

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

مرتع داری -رابطه آب ،خاک و گیاه-زراعت عمومی – باغبانی عمومی -اکولوژی- خاک شناسی  عمومی -آبیاری عمومی -مساحی و نقشه برداری

 علوم و مهندسی آب* مهندسی آب* مهندسی آبیاری* ژنتیک و بهنژادی گیاهی* آگروتکنولوژی* آگرواکولوژی* مدیریت حاصلخیزی و زیست فن آوری خاک* مدیریت منابع خاک،

 مدیریت کشاورزی* بیوتکنولوژی کشاورزی* علوم و مهندسی جنگل* مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی* مهندسیی زراعت* مهندس مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)* مهندس علوم کشاورزی،

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی* مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار* مهندسی مرتع و آبخیزداری* مهندسی کشاورزی* مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایش ها)،

مهندسی کشاورزی (گرایش های گیاه پزشکی، باغبانی* اقتصاد کشاورزی* زراعت و اصلاح نباتات* خاک شناسی* آبیاری* مهندسی آب* علوم و مهندسی آب)* مهندسی احیاء مناطق خشک و بیابانی

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر* علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات* علمی کاربردی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی* مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مهندسی فن آوری گیاهان دارویی و معطر* مهندسی منابع طبیعی (گرایش مرتع و آبخیزداری) مهندسی فن آوری باغبانی (کلیه گرایش ها)* مهندسی فن آوری گیاه پزشکی (کلیه گرایش ها)

 

 

صنایع چوب

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

توضیحات

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کلیه گرایش ها)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوبی)، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه های چوبی، مهندسی منابع طبیعی- چوب شناسی و صنایع چوب

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

چوب شناسی ( ماكروسكوپی و میكروسكوپی ) - فیزیک چوب - شیمی چوب - مکانیک چوب - درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی

         
 

امورمالیاتی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

حقوق (کد 508)، حسابداری (کد 604)، حسابرسی (کد 605)، مدیریت مالی (کد 606)، مدیریت بازرگانی  (کد 607)، مدیریت صنعتی (کد 543)، اقتصاد (کد 608)، مهندسی صنایع(گرایش مهندسی مالی) (کد 609)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن-قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی مربوط به آن-حسابداری مالیاتی- قانون تجارت- قانون کار و قانون تامین اجتماعی

           
 

 

اموربانکی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

علوم بانکی ، بانکداری ، حسابداری ، حسابداری مدیریت ، مدیریت علوم بانکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، اسلامی ، اقتصاد مالی اسلامی ) ، اقتصاد ، حسابرسی  

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

 

 

بانکداری داخلی  ( تخصیص منابع )-  پول ، ارز و بانکداری  - بانکداری بین الملل 2- حقوق بانکی - بانکداری الکترونیک و مکانیزه -اصول بانکی

 

مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی، ، مدیریت اجرایی ، آمار ، ریاضی کاربردی ( گرایش ریاضی مالی ) ، ، ریاضی ، حسابداری بخش عمومی ، حقوق  مالی ( گرایش بانکداری ) ، حسابداری دولتی

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 10سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی مرتبط(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

             
 

 

بورس و اوراق بهادار

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

 مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، حسابداری، حسابرسی، اقتصاد و علوم اقتصادی، مدیریت کارآفرینی،  کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

قانون تجارت ـ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن ـ اصل 44 قانون اساسی ـ قوانین مبارزه با پولشویی و اصلاحیه ها و آیین نامه های اجرایی آن ـ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن ـ مقرّرات بازار سرمایه ـ مدیریت مالی ـ مدیریت سرمایه گذاری ـ مدیریت ریسك

           
 

امور بیمه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد 637)

 داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ـ حقوق بیمه های بازرگانی ـ قوانین بیمه های بازرگانی )قانون بیمه مصوب 1316 ،قانون تأسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 و قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 )ـ مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه  

مدیریت  بیمه اکو (کد 638)

حقوق بیمه (کد 639)

مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد 630)

مدیریت مالی (کد 606)

ده سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی

مدیریت بازرگانی (کد 607)

مدیریت بازرگانی بین الملل (کد 642)

 اقتصاد (کد 608)

مدیریت دولتی (کد 616)

 حقوق (کد 508)

کارشناسی ارشد

مدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد 637)

داشتن مدرک لیسانس مرتبط و سه سال سابقه تجربی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

مدیریت  بیمه اکو (کد 638)

حقوق بیمه (کد 639)

مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد 630)

مدیریت مالی (کد 606)

داشتن مدرک لیسانس غیر مرتبط و پنج سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی (کد 607)

مدیریت بازرگانی بین الملل (کد 642)

 اقتصاد (کد 608)

مدیریت دولتی (کد 616)

 حقوق (کد 508)

دکتری

مدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد 637)

داشتن مدرک لیسانس مرتبط و حداقل 2سال سابقه تجربی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدارک دکتری

مدیریت  بیمه اکو (کد 638)

حقوق بیمه (کد 639)

مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد 630)

مدیریت مالی (کد 606)

داشتن مدرک لیسانس غیر مرتبط و حداقل سه  سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی دکتری

مدیریت بازرگانی (کد 607)

مدیریت بازرگانی بین الملل (کد 642)

 اقتصاد (کد 608)

مدیریت دولتی (کد 616)

 حقوق (کد 508)

 

 

ساعت و جواهرات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

کلیه رشته ها (کد 643)

داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی معتبر  و حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

گوهرسنگ ها ـ طلا و سنجش عیار ـ سكه و انواع آن ـ ساعت و انواع آن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص اصالت خط،امضا و اثرانگشت

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

رشته علوم انتظامی با گرایش کشف جرائم  ، رشته فیزیک ، رشته شیمی ، رشته گرافیک

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ کار از آزمایشگاه بررسی اسناد مجعول و مشکوک مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

تحلیل جرم جعل و مبانی کشف آن ـ بررسی علمی اسناد و مدارک مجعول با استفاده از روش های فیزیكی، شیمیایی و مقایسه ای ـ شناسایی و تشخیص خطوط و امضاهای اصیل و مجعول ـ تشخیص و تطبیق آثار انگشت اصیل و مجعول ـ Forensic Document Examination

         
 

 

 

کامپیوتر و جرائم رایانه‌ای

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

 

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) (کد 655)، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) (کد 656)، علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها) (کد 657)، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد 658)، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (کد 659)، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کد 660)، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر (کد 661)، سیستم های سخت افزاری رایانه (کد 662)، مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری (کد 663)، مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه (کد 664)، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری (کد 665)

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 8 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

معماری کامپیوتر ـ سیستم های عامل ـ مهندسی نرم افزار ـ شبكه های کامپیوتری ـ پایگاه داده ها ـ امنیت شبكه ـ مهندسی اینترنت ـ قانون تجارت الكترونیكی ـ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایان های ـ قانون جرایم رایانه ای

 

 
 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 6 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

 

 

 

 

 

دکتری

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 4 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

مهندسی برق (گرایش های الکترونیک (کد 666)، کنترل (کد 667)

، مخابرات) (کد 668)،  مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد 669)، مهندسی تکنولوژی کنترل (کد 670)، مهندسی فناوری کنترل (کد 671)، ریاضی کاربرد در کامپیوتر (کد 672)

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 10 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 8 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

 

 

 

 

 

دکتری

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 6 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

امور آب

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی عمران (گرایش های عمران (کد 673)، آب (کد 674)، محیط زیست) (کد 675)

- داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته های مندرج

قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های مرتبط با آن ـ قانون مدنی درخصوص حریم چاه، چشمه، قنات و نهر ـ شرایط عمومی پیمان ـ هیدرولیك و آب های سطحی ـ مكانیك سیالات ـ هیدرولوژی و هواشناسی ـ آب های زیرزمینی ـ مكانیك خاک ـ آب و فاضلاب

مهندسی کشاورزی (علوم و مهندسی آب (کد 676)، آبیاری و زهکشی) (کد 677)

- داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 10 سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

مهندسی زمین شناسی (کد 678)

 

 

برق، الکترونیک، مخابرات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندس تکنولوژی مخابرات (کلیه گرایش ها) (کد 685)، مهندس مخابرات (کد 686)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد 687)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد 688)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد 689)، مهندسی مکاترونیک (کد 690)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد 691)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد 692)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد 693)، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی (کد 694)، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت (کد 695)، مهندسی تکنولوژی مخابرات (کد 696)، مهندسی تکنولوژی کنترل (کد 670)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (گرایش های مخابرات سیار (کد 697)، مخابرات نوری (کد 698)، بهره برداری از سیستم های مخابراتی) (کد 699)، مهندسی فناوری کنترل- ابزار دقیق (کد 700)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

مدارهای الكترونیكی(آنالوگ و دیجیتال)ـ ماشین های الكتریكی ـ مدارهای منطقی ـ سامانه های مبتنی بر ریزپردازنده ها، میكروکنترلرها و PLCها، ماهواره ها، رادارها و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال و توزیع و پست های فشار قوی و متوسط ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الكتریكی و اندازه گیری ـ تأسیسات برقی سامانه های بالابر از قبیل آسانسور و پله برقی ـ سامانه های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، دزدگیر و کنترل تردد، تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی ـ روش های آزمون غیرمخرب برای تشخیص و اندازهگیری های مختلف نظیر روش های فراصوت و جریان گردابی ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان

کارشناسی ارشد

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)

دکتری

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)

 

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)،  مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701)، مهندسی صنایع (کارشناسی فاقد گرایش) (کد 702)، مهندسی صنایع (گرایش تکنولوژی صنعتی) (کد 703)، مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی) (کد 704)، مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) (کد 705)، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین افزار (کد 706)، مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار (کد 707)، مهندسی ساخت و تولید (کد 708)، مهندسی فناوری مکانیک (کد 709)- تاسیسات حرارتی و برودتی (کد 734)، مهندسی مکاترونیک (کد 690)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد 688)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد 689)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد 691)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد 692)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد 693)،  مهندسی تأسیسات (کد 710)، مهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاه (کد 711)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

امور مهندسی، طراحی، ساخت، کارکرد و بهره برداری در رابطه با: ماشین افزار و ماشین های الكتریكی ـ مدیریت تولید و عملیات ـ مدارهای منطقی ـ مدیریت کارخانه و طرح ریزی واحدهای صنعتی ـ سامانه های مبتنی بر ریزپردازنده ها، میكروکنترلرها و PLCها، تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی و هوشمندسازی کارخانجات ـ سیستمهای هیدرولیك ـ سیستم های سوخت رسانی ـ سیستم های پنوماتیك و تولید هوای فشرده ـ سیستم های تهویه مطبوع )سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود) ـ سیستم های انتقال سیالات ـ خطوط انتقال و توزیع و پست های فشار قوی و متوسط ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الكتریكی و اندازه گیری ـ کارگاه برق و کارگاه عمومی ـ فیزیك مكانیك ـ بررسی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی ـ شرح فرایند و ماشین آلات خطوط تولید محصولات مختلف ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت ماشین آلات ـ سیستم های تصفیه آب و پساب و شبكه دفع فاضلاب ـ ماشین آلات عمرانی و راهسازی ـ قراردادهای(مهندسی، ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی)ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان

کارشناسی ارشد

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701)

دکتری

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701)

 

 

 

 

تاسیسات ساختمانی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701) مهندسی ساخت و تولید (کد 708)، مهندسی انرژی (کد 712)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد 692)، مهندسی تاسیسات (کد 710)، مهندسی تهویه و تبرید (کد 713)، مهندسی فناوری مکانیک (کد 709) - تاسیسات حرارتی و برودتی (کد 734)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد 688)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد 689)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد 691)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد 693)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

امور مهندسی، طراحی، ساخت، کارکرد و بهره برداری در رابطه با: سیستم تهویه مطبوع، سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود، سیستم های آبرسانی و تجهیزات وابسته ـ سیستم های دفع فاضلاب و آب باران ـ سیستم های هوای فشرده ـ سیستم گازرسانی ـ سیستم انتقال سیالات ـ سیستم های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، دزدگیر و کنترل تردد – سامانه های بالابر از قبیل آسانسور و پله برقی ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی ساختمان نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الكتریكی و اندازه گیری ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان

کارشناسی ارشد

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

دکتری

مهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد 684)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد 701)

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

 

 

 

نفقه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

توضیحات

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی،

کارشناسی ارشد،

دکتری

حقوق تمامی گرایش ها (کد 714)-مدیریت خانواده (کد 715)

داشتن تاهل - گذشت حداقل 2سال از اخذ مدرک تحصیلی - 5 سال پرداخت بیمه/سابقه اشتغال به کار در مراکز قضائی و انتظامی،شوراهای حل اختلاف، دفاتر رسمی ازدوا ج و طلاق و مراکز تعلیم و تربیت

قانون مدنی (مباحث نكاح، طلاق، مهریه، نفقه و اجرت المثل) ـ قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن ـ احكام در خانواده

         
 

 

اسلحه شناسی و مهمات

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

علوم انتظامی و نظامی (کد 716)

حداقل ۱۰ سال سابقه‌ی فعالیت در امورات اسلحه و مهمات از یگان مربوطه

اسلحه شناسی جنایی و مواد ناریه و انفجارات ـ اسلحه شناسی جنگی ـ اسلحه شناسی شكاری ـ آیین نامه قانون به کارگیری سلاح ـ آیین نامه های مربوط به صدور مجوزها و سازمان های صادرکننده مجوزها

کارشناسی ارشد

-

-

دکتری

-

-

 

حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

مهندسی صنایع (گرایش ایمنی صنعتی) (کد 717)، ایمنی صنعتی (کد 718)، مهندسی بهداشت حرفه ای (کد 719)، بهداشت صنعتی (کد 720)، طب کار (کد 721)

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

قانون کار ـ قانون تأمین اجتماعی ـ مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ـ مقررات ملّی ساختمان(مباحث 12 ،15 و 17)

کارشناسی ارشد

دکتری

 


 

 

 

 

 

بیوتکنولوژی

مدرک تحصیلی

توضیحات

سابقه کار

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

بیوتکنولوژی پزشکی - میکرو بیولوژی همه گرایش ها - ژنتیک مولکولی - داروسازی - ایمنولوژی - بیوشیمی

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

بیوتكنولوژی ـ میكروبیولوژی ـ مهندسی ژنتیك ـ بیولوژی سلولی و مولكولی ـ بیوشیمی کاربردی ـ قانون مجازات اسلامی

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی - میکرو بیولوژی همه گرایش ها - ژنتیک مولکولی - داروسازی - ایمنولوژی - بیوشیمی

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

دکتری

بیوتکنولوژی پزشکی - میکرو بیولوژی همه گرایش ها - ژنتیک مولکولی - داروسازی - ایمنولوژی - بیوشیمی

داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت 5سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)