اخبار مرکز چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲ ق.ظ

تقدير از مراکز کارشناسان استانهاي برتر در موضوعات مختلف

در حاشيه نشست سالانه، از هیات مدیره مراکز کارشناسان رسمی استان های ذیل نیز در موضوعات مطروحه توسط رئیس مرکز تقدیر به عمل آمد؛

«استان خراسان شمالی» هیات مدیره برتر در زمینه «ارتقای املاک»

«استان سمنان» هیات مدیره برتر در حوزه «عملکرد بازرسان هیأت مدیره »

«استان ایلام» هیات مدیره برتر در حوزه استان های «کم برخوردار»

«استان قزوین» هیات مدیره برتر در حوزه «کیفیت مصوبات جلسات»

«استان همدان» هیات مدیره برتر در زمینه «عملکرد کارمندان»

«استان کردستان» هیات مدیره برتر در حوزه «ثبت اسناد و عملکرد مالی»

«استان اصفهان» هیات مدیره برتر در حوزه «عملکرد کمیسیون‌ها و کار گروهی»