اخبار مرکز شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۹:۳۵ ب.ظ

شصت و دومين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

شصت و دومين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

شصت و دومین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید 

آپارتمان، مدیر، ساکنان و قوانین؛
 نوشتاری بلند پیرامون حقوق متقابل آپارتمان نشینی
، ص۱۰

در گفتگوی رؤسای مرکز وکلا و مرکز مالکیت فکری مطرح شد:
تربیت وکیل و کارشناس متخصص مالکیت معنوی توسط مرکز وکلا، ص۲

بارقه امید در دل محبوسین؛
۱۱۸ مورد بازدید از زندانها توسط دادستان ها و روسای دادگستری ها در یک ماه گذشته انجام شده است، ص۴

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت
 

اینستاگرام حامی عدالت