کارشناسان رسمی
استان آذربایجان شرقی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی دارای 785 عضو فعال در 56 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

اول

سید امیر حسینی اقدمرئیس
محمد علی اصغرینائب رئیس
احمد شاملوخزانه دار
رسول وحید عبانیادبیر
داود اصیلعضو هیات مدیره
محمدرضا قاسم زاده نوعیبازرس
مسعود دل آشوببازرس
 

 

 

 

 

 

 

دوم

سید امیر حسینی اقدمرئیس
ایرج شهین باهررئیس (به علت فوت آقای سید امیر حسینی اقدم آقای فتح اله زاده که عضو هیات مدیره بودند به عنوان رئیس انتخاب شدند.)
جلال ارژنگ نیانائب رئیس
احمد شاملوخزانه دار
عادل پورقرباندبیر
اصغر جلالی فردعضو هیات مدیره
علیرضا طباطبائی رئیسیعضو هیات مدیره
محمد حسین فتح اله زادهعضو هیات مدیره (به علت فوت آقای سید امیر حسینی اقدم آقای فتح اله زاده که علی البدل بودند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.)
محمدرضا قاسم زاده نوعیبازرس
مسعود دل آشوببازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

ایرج شهین باهررئیس
 جلال ارزنگ نیانائب رئیس
محمدرضا قاسم زادهعضو
حسن فرضعلیزادهدبیر
 یعقوب هوشیارعضو
عادل پورقربانعضو
حسین حسن پورعضو
احمد شاملوبازرس
ستار محمدی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

اسماعیل عبدالهیرئیس
محمدرضا قاسم زاده نوعینایب رئیس
علی حسین آقازاده اصلدبیر
احمد شاملومسئول امور مالی
اکرم بهاری غازانیعضو
محبوب حسین زادهعضو
احمد رضا محققعضو
تراب محمدیعضو
محسن محمدی خانقاهیعضو
عادل پور قربانبازرس
اصغر پورقهرمانبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

 نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات