کارشناسان رسمی
استان خراسان رضوی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی در سال 1384 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 9 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی دارای 506 عضو فعال در 54 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

داود معظمی رئیس
سید ایمان غفوریان حیدری نایب رئیس
سید حسین حسینی طباطبائی عضو اصلی
محمدرضا کارگرنژاد سیستانی عضو اصلی
مهدی میرزا سروری عضو اصلی
علی بانوی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

دوم

سید ایمان غفوریان حیدری رئیس
سید جواد رسولی نایب رئیس
ابراهیم ثنایی فرد مسئول مالی
حسین زارعی دبیر
داود معظمی عضو اصلی
سعید رسولی عضو اصلی
سید حسین حسینی طباطبائی عضو اصلی
هاشم مکارم عضو علی البدل
محمدسادات فریزنی عضو علی البدل
علی بانوی بازرس
محمدرضا داودی مقدم بازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

امیر هوشنگ انصاری رئیس
سید حسین حسینی طباطبائی نایب رئیس
محمد اسماعیل ذاکری مسئول مالی
سید علیرضا صدیق الذاکرینی دبیر
سید جواد رسولی عضو اصلی
حسین زارعی عضو اصلی
مجید محمد پناه عضو اصلی
داوود معظمی عضو علی البدل
حمید رضا جعفری عضو علی البدل
علی بانوی بازرس
محمد حسین طاهری بازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

امیر هوشنگ انصاری رئیس
احمد گلمکانی مسئول مالی
حمید بیک زاده عضو
حمیدرضا جعفری عضو
محمداسماعیل ذاکری عضو
عباس زارع عضو
داود معظمی عضو
محمد میرداد عضو
محمد نورمحمدی عضو
محمدحسین طاهری بازرس
آریا حجازی بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان رضوی در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی و  تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در ادامه بیان شده است.

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

جستجو