کارشناسان رسمی
استان خراسان رضوی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی در سال 1384 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 9 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی دارای 506 عضو فعال در 54 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

داود معظمیرئیس
سید ایمان غفوریان حیدرینایب رئیس
سید حسین حسینی طباطبائیعضو اصلی
محمدرضا کارگرنژاد سیستانیعضو اصلی
مهدی میرزا سروریعضو اصلی
علی بانویبازرس
 

 

 

 

 

 

 

دوم

سید ایمان غفوریان حیدریرئیس
سید جواد رسولینایب رئیس
ابراهیم ثنایی فردمسئول مالی
حسین زارعیدبیر
داود معظمیعضو اصلی
سعید رسولیعضو اصلی
سید حسین حسینی طباطبائیعضو اصلی
هاشم مکارمعضو علی البدل
محمدسادات فریزنیعضو علی البدل
علی بانویبازرس
محمدرضا داودی مقدمبازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

امیر هوشنگ انصاریرئیس
سید حسین حسینی طباطبائینایب رئیس
محمد اسماعیل ذاکریمسئول مالی
سید علیرضا صدیق الذاکرینیدبیر
سید جواد رسولیعضو اصلی
حسین زارعیعضو اصلی
مجید محمد پناهعضو اصلی
داوود معظمیعضو علی البدل
حمید رضا جعفریعضو علی البدل
علی بانویبازرس
محمد حسین طاهریبازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

امیر هوشنگ انصاریرئیس
احمد گلمکانیمسئول مالی
حمید بیک زادهعضو
حمیدرضا جعفریعضو
محمداسماعیل ذاکریعضو
عباس زارععضو
داود معظمیعضو
محمد میردادعضو
محمد نورمحمدیعضو
محمدحسین طاهریبازرس
آریا حجازیبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان رضوی در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی و  تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در ادامه بیان شده است.

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی