کارشناسان رسمی
استان خراسان شمالی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان شمالی در سال 1394 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان شمالی دارای 83 عضو فعال در 25 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان شمالی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

شیردل نیازیرئیس
مختار رضوانینائب رئیس
محمد ایزانلومستول مالی
مجید صادق زادهدبیر
حمید عبادی والاعضو
هادی جواهریبازرس
ولی یزدانیبازرس
 

 

 

 

دوم

مختار رضوانیرئیس
عاطفه سودمندنایب رئیس
هادی جواهریدبیر
پدرام حمیدیعضو
کبری شیرزادیمسئول مالی
شیردل نیازیعضو
ولی یزدانیعضو

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان شمالی در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات