کارشناسان رسمی
استان زنجان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان دارای 222 عضو فعال در 34 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول و دوم

یونس بازرگانیرئیس
علی باقرینائب رئیس
جلال بهاریانمسئول مالی
ناصر بیگدلیعضو
کبری همتیعضو
 

 

 

 

سوم

سید محسن صفویرئیس
محمود نقیلونائب رئیس
موسی رستمیانمسئول مالی
علی باقریعضو
نواب بقائیعضو
کبری همتیبازرس
سید پرویز ترابیبازرس
 

 

 

 

چهارم

سید محسن صفویرئیس
محمود نقیلونائب رئیس
موسی رستمیانمسئول مالی
زهره ترابیعضو
مجتبی متین پورعضو
رقیه باقریبازرس
امیرحسین قزل کمربازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان زنجان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات