کارشناسان رسمی
استان سمنان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در سال 1391 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان دارای 136 عضو فعال در 24 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

فرج اله آلبویهرئیس
نعمت اله مسلمی فرنائب رئیس
محمود ترازخزانه دار
امیر رضویمنشی
حسن اعوانیبازرس
مجید برهانیبازرس
 

 

 

 

دوم

فرج اله آلبویهرئیس
سید احمد پاکزادیاننائب رئیس
محمود ترازمسئول مالی
اکبر سبحانیدبیر
احمد عباسیعضو
مجید برهانیبازرس
حسن نورانیانبازرس
 

 

 

 

 

سوم

سیداحمد پاکزادیانرئیس
محمود اسکندرینایب رئیس
روح اله ملک جعفریاندبیر
مجید مداحمسئول امور مالی
حمیدرضا امامیعضو
عبدالحسین نبویعضو
علی طاهریانعضو
گل بابا بنائیان سفیدبازرس
غلامرضا شاکریبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان سمنان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه  عملکرد در مدیریت امور کارشناسان در ادامه بیان شده است.

 

عملکرد در مدیریت امور کارشناسان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار آمار عملکرد در مدیریت امور کارشناسان