کارشناسان رسمی
استان سیستان و بلوچستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 تشکیل شده و در حال حاضر اولین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سیستان و بلوچستان دارای 61 عضو فعال در 20 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سیستان و بلوچستان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

مسعود مالکیرییس
ژوبین موزوننایب رییس
محمد حسین رضاییمسئول مالی
کسری ساعیعضو اصلی
عباسعلی فلاحتی کهخاژالهعضو اصلی
محمد رضا بخشیبازرس
حسن رجبیبازرس

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

رئیس هیئت مدیره استان ـ مسئول کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان