کارشناسان رسمی
استان فارس

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس دارای 438 عضو فعال در 61 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

احمد علی دباغرئیس
فیروز قجرینایب رئیس
حسن عبداله پورمسوول مالی
عباس واقفیعضو هیات مدیره
اسماعیل زاهدی کشکولیعضو هیات مدیره
عبدالمجید اسدیبازرس
فریبرز گلی پوربازرس
 

 

 

 

دوم

احمد علی دباغرئیس
عبدالمجید اسدیعضو هیات مدیره
حسن عبداله پورمسوول مالی
سیروس آقاییعضو هیات مدیره
فیروز  قجرینایب رئیس
فریبرز گلی پوربازرس
 

 

 

 

 

سوم

بهنام نژندرئیس
ضرغام افکاریمسوول مالی
حمید رضا روستاپورعضو هیات مدیره
محمد حسن ترابی اردکانینایب رئیس
عبدالحسین شمس زادهعضو هیات مدیره
شمس الدین صفرپورعضو هیات مدیره
علیرضا علی بیگیبازرس
اسفندیار فرهمندبازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

محمد حسین میرشکاریرئیس
فریبرز گلی پورنایب رئیس
علیرضا کشت کاراندبیر
علیرضا علی بیگیمسئول مالی
محمود پیرانعضو
محمد جواد عسگریعضو
اسفندیار فرهمندعضو
احمد قربانیعضو
مهرداد  کرمیعضو
ابراهیم حفاربازرس
اسماعیل خوشبختبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان فارس در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی، تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی و کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در ادامه بیان شده است.

 

خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی