کارشناسان رسمی
استان قزوین

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین دارای 181 عضو فعال در 46 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

علی رسولیرئیس
حسن ابهریاننائب رئیس
حمیدرضا نانکلیمسئول مالی
سیدضیاءالدین امینیدبیر
علی اصغر بهرام آبادیعضو
حسن عمرانی فربازرس
محمدعلی فلاحبازرس
 

 

 

 

دوم

فضلعلی رحیمی آتانیرئیس
سیدمرتضی ابوترابینائب رئیس
زینب سیاکالیمسئول مالی
محمد دادوردبیر
علی اصغر بهرام آبادیعضو
حسن عمرانی فربازرس
الهام محمدیبازرس
 

 

 

 

سوم

رضا فرخ زادرئیس
محمد دادورنائب رئیس
هوشنگ بخشعلی پورمسئول مالی
مهدی سلطانیدبیر
محمدرضا بیگدلیعضو
منوچهر سلطانیبازرس
سعیده آتش پابازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان قزوین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

نمودار تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی