کارشناسان رسمی
استان قـم

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم دارای 136 عضو فعال در 30 رشته کارشناسی رسمی است.

اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

سیدابوالفضل رضایی دلیجانیرئیس هیات مدیره
سیدمحمدکاظم موسوی ملکینایب رئیس
مهدی عبدالهیعضو هیات مدیره
سیدمحمدحسین موسویعضو هیات مدیره
مهدی بختیاریمسئول امور مالی
 

 

 

 

دوم

سیدمحمدکاظم موسوی ملکیرئیس هیات مدیره
غلامحسین صلصالینایب رئیس
مهدی بختیاریعضو هیات مدیره
محمد اندیشمنددبیر
سیدمهدی روحانیمسئول امور مالی
وجیهه احمدی پزوهبازرس
محمد جعفریبازرس
 

 

 

 

 

سوم

غلامحسین صلصالیرئیس
سیدمهدی روحانینایب رئیس
محمد اندیشمنددبیر
هوشنگ عاشقی اسکوئیمسئول امور مالی
علیرضا حاجی علی گلعضو
علی دلداربازرس
محمدعلی واثقی نیابازرس
مرتضی داوودیعضو علی البدل
سید مجید فارغیان قمیعضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان قم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

هیچ داده ای یافت نشد