کارشناسان رسمی
استان چهارمحال و بختیاری

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان چهار محال و بختیاری در سال 1392 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان چهار محال و بختیاری دارای 161 عضو فعال در 36 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان چهار محال و بختیاری به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

جعفر صفریانرئیس
حسین اسلامینائب رئیس
آرش فاضلیمسئول مالی
حمید امامقلی پوردبیر
منوچهر اعدالپورعضو اصلی
پرویز صادقی فردبازرس
فاطمه انصاریبازرس
 

 

 

 

دوم

حسین اسلامیرئیس
حمید امامقلی پورنائب رئیس
مسعود اسماعیلیمسئول مالی
منصور اشرفیدبیر
جمشید امینیانعضو اصلی
مرتضی اسلامیبازرس
پرویز صادقی فردبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان چهارمحال و بختیاری در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش، خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی و کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله و صلح و سازش

 

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی