کارشناسان رسمی
استان کرمانشاه

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه دارای 258 عضو فعال در 41 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

مختار عباسیرئیس
خلیل خسروینائب رئیس
محسن کردیخزانه دار
مجتبی حسینی پوردبیر
بهرام دامکادیوعضو
محمدرضا محبتبازرس
 

 

 

دوم

بهرام دامکادیورئیس
حاجیعلی کریمی زندینائب رئیس
راحله محمدیخزانه دار
حسین رضا لطفیدبیر
مسعود شریفیعضو
خلیل خسرویبازرس
 

 

 

 

سوم

احد جلیلیانرئیس
رامین شیرزادینائب رئیس
راحله محمدیمسئول امور مالی
علیرضا عباسیدبیر
مصطفی نجفیعضو
آرش ابراهیمیبازرس
فرزاد حبیبیبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان