کارشناسان رسمی
استان کرمان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان دارای 281 عضو در 38 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

 

اول

طاهر فهیمرئیس
محمد طالبی زادهنائب رئیس
مهرداد افشارپوربازرس
ارفع اسدیامور مالی
حسین کارگرعضو
مظفر حسن شاهیعضو
علی نقی تاج الدینیعضو علی البدل
نگار صادقیعضو علی البدل
 

 

 

 

دوم

طاهر فهیمرئیس
محمد طالبی زادهنائب رئیس
مهرداد افشارپورعضو
ارفع اسدیعضو
ارش امیرخسرویبازرس
ولی محمد سرحدی امجزعضو
 

 

 

 

 

 

سوم

ماشااله ایران منشرئیس
سید محمود حسینینائب رئیس
سید حسین موسویمسئول مالی
عباس دلفاردیعضو
امید صاعدعضو
علی نقی تاج الدینیعضو
حسین رضائی حومدینعضو
محمد طالبی زادهبازرس
سید محمد محمودیبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان کرمان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی