کارشناسان رسمی
استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد دارای 85 عضور فعال در 23 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

سید عزت اله محمدی چشمه گلرئیس
فرهاد هادی پورنائب رئیس
عبدالخالق آروینمسئول مالی
محمودعلی حریم کیشعضو اصلی
خیراله عزیزی صدرعضو اصلی
حمزه خرسندبازرس
علی زمان زمانیبازرس
 

 

 

 

دوم

محمدهادی یزدان پناهرئیس
صالح دانشفرنائب رئیس و دبیر
مهرداد التیام مقدممسئول امور مالی
عبدالخالق آروینعضو اصلی
اسماعیل کاظمیعضو اصلی
علی زمان زمانیبازرس
نوربخش خضوعی پوربازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان ـ عضو کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها ـ عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان کهگیلویه و بویر احمد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی