نمایش محتوا نمایش محتوا

مقدمه

متقاضیان پروانه کارشناسی رسمی پس از اتمام پذیرش در آزمون و تعیین صلاحیت، ذیل معاونت کارشناسان رسمی مرکز فرایندهای کارآموزی را طی کرده و در نهایت پروانه کارشناسی رسمی برای آن‌ها صادر می‌شود. انجام امور اداری کارشناسان ذیل معاونت کارشناسان رسمی مرکز و توسط هیئت مدیره‌های استانی انجام می‌شود. عناوین فرایندهای معاونت کارشناسان در جدول (1-6) بیان شده است.

 

جدول (1-6): فرایندهای معاونت کارشناسان

ردیف

نام فرایند

توضیح

1

کارآموزی

کارآموزی پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی رسمی

2

ارتقاء

ارتقاء صلاحیت کارشناسان رسمی

3

تنزل

تنزل صلاحیت کارشناسان رسمی

4

ارجاع و معاضدت

ارجاع کار کارشناسی کمیسیون ماده 10

5

تمدید

تمدید دفترچه کارشناسی رسمی

6

تودیع

تودیع پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی

7

لغو تودیع

لغو تودیع پروانه و دفترچه کارشناسی رسمی

8

نقل و انتقال

جابه جایی و تغییر حوزه قضایی کارشناسان رسمی

9

تغییر رشته

تغییر رشته کارشناسی رسمی