نقل و انتقال

اعضا مرکز (وکلا و کارشناسان رسمی) در صورت نیاز به تغییر حوزه قضایی خود می‌توانند با ارائه دلایل و مدارک لازم، با توجه به ظرفیت‌های حوزه‌های مبدأو مقصد، حوزه‌ قضایی خود را تغییر بدهند، که توضیحات فرایند نقل و انتقال در بخش‌های پیشین توضیح داده است و در اینجا از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود اما انواع حالات نقل و انتقال و تصویر فرایند آن در ادامه نشان داده شده است.

 

 انواع حالات نقل و انتقال

 

 

عنوان دسته

مقصد انتقال

نوع انتقال

نقل و انتقال برون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از مرکز استان به مرکز استان دیگر

از شهرستان استان به مرکز استان دیگر

انتقال به مقصد شهرستان استان

از شهرستان استان به شهرستان استان دیگر

از مرکز استان به شهرستان استان دیگر

نقل و انتقال درون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از شهرستان استان به مرکز همان استان

انتقال به مقصد شهرستان استان

از مرکز استان به شهرستان همان استان

از شهرستان استان به شهرستان دیگر همان استان

 

 

 

 

 شناسنامه فرایند نقل و انتقال

 

 

شماره فرایند:

ک.ن.31

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: کمیسیون نقل و انتقال استانی و مرکزی

سیستم اطلاعاتی مرتبط: فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: نقل و انتقال

هدف فرآيند:  تغییر حوزه قضایی

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجی هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجی

درخواست نقل و انتقال

اطلاعات پرونده و سیستمی

پرداخت هزینه درخواست  1،000،000 ریال

بررسی ظرفیت‌ها و شرایط احراز

پرداخت هزینه انتقال مطابق آیین نامه

انجام امور اداری

تغییر حوزه قضایی کارشناسان

           
 

 

 فرایند نقل و انتقال