فیلتر‌ها

معاونت ها
k-amozeshkhanevade

کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضائی

کمیسیون ارجاع و معاضدت

کمیسیون‌ نقل و انتقال

کمیسیون صدور پروانه، ارزیابی و ارتقای صلاحیت

k-s-p

کمیسیون صدور و تمدید پروانه کارشناسی رسمی

k-amozeshkhanevade

کمیسیون صدور و تمدید پروانه مشاوره خانواده

k-erteghaye-khadamat

کمیسیون ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضایی

k-nezaratvaarzayabi copy

کمیسیون نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره خانواده

k-sianat

کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز

k-amoozesh

کمیسیون آموزش و کارآموزی کارشناسان رسمی

k-estelamat

کمیسیون استعلامات حقوقی

k-moshavare khanevade

کمیسیون آزمون و ارتقای مهارت مشاوران خانواده