نمایش محتوا نمایش محتوا

وکالت معاضدتی وکالتی است که برای خواهانی که شخصاً توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارد تعیین میشود. دادگاه افرادی را که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند را به مرکز معرفی میکند و از این طریق برای آنها وکیل تعیین میگردد. به منظور اخد وکیل، متقاضیان درخواست خود را به واحد کارشناس واحد معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی ارائه میدهند، در صورتی که درخواست در جهت اخذ مشاوره حقوقی باشد، متقاضی به کارشناسان قضایی حاضر در واحد معرفی شده و مشاوره خود را به صورت رایگان دریافت مینماید اما در صورتی که متقاضی درخواست وکیل معاضدتی داشته باشد، میبایست معرفی نامه خود را به کارشناس مربوطه ارائه نماید.

در گام بعد معرفی نامه توسط رئیس کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی بررسی میشود، در صورتی که معرفی نامه از طرف نهادهای طرف قرارداد با مرکز باشد، توسط رئیس کمیسیون تأیید میگردد و در ادامه معرفی نامه توسط مسئول دبیرخانه واحد، در سیستم ثبت، به ثبت میرسد و فرم مربوط به ثبت درخواست وکیل معاضدتی توسط متقاضی اخذ و تکمیل میشود. در گام بعد متقاضی درخواست خود را به کارشناسان قضاییی حاضر در واحد و یا در صورت عدم حضورشان، به رئیس کمیسیون ارائه می دهد، کارشناس پس از بررسی درخواست و موضوع مطرح شده، تشخیص می دهد که آیا درخواست، شرایط احراز برای اعلام وکالت را دارد یا خیر.

در صورت عدم احراز شرایط، به متقاضی اطلاع داده شده و درخواست در سیستم ثبت و بایگانی میگردد. اما در صورت احراز شرایط، کارشناس قضایی موضوع را در درخواست متقاضی درج و تأیید می نماید و درخواست را به کارشناس معاضدت ارجاع میدهد.