نمایش محتوا نمایش محتوا

بخش ارتباطات مردمی با هدف برقراری ارتباط میان مردم و مرکز و تکریم ارباب رجوع تشکیل شده است. بدین صورت است که ابتدا ارباب رجوع درخواست خود را از سه طریق به این واحد ارائه می نماید. در حالت اول زمانی که فرد درخواست خود را به صورت حضوری به کارشناس مربوطه مطرح می نماید، بررسی میشود که آیا نیاز به ثبت درخواست در سامانه ارتباطات مردمی است یا خیر. در صورت عدم نیاز به ثبت درخواست در سامانه، کارشناس مربوطه ارباب رجوع را به صورت شفاهی راهنمایی می نماید اما در صورت تشخیص نیاز به ثبت درخواست در سامانه، کارشناس ارباب رجوع را در این راستا راهنمایی می نماید. حالت دوم زمانی که ارباب رجوع از طریق تلفن به مرکز ارائه مینماید که در این صورت اپراتور تلفن راهنمایی های لازم را به مخاطب ارائه و یا در صورت نیاز فرد را به صورت تلفنی به واحد مربوطه ارجاع می دهد. حالت سوم زمانی است که ارباب رجوع از طریق سامانه ارتباطات مردمی درخواست خود را مطرح می نماید که در صورت پس از ثبت درخواست کد رهگیری برای وی ارسال می گردد. در ادامه پس از بررسی درخواست مشخص میشود که درخواست ثبت شده در حوزه ملاقات مردمی است و یا پیشنهاد، انتقاد، شکایت و یا گزارشی از عملکرد فرد، واحد و یا نهاد وابسته به مرکز است. در صورتی که درخواست از نوع پیشنهاد، انتقاد، شکایت و یا گزارش باشد بررسی میشود که آیا این درخواست نیاز به اقدام دارد یا خیر. در صورت نیاز به اقدام، درخواست به صورت بی نام سازی شده به واحد یا معاونت مربوطه جهت رسیدگی ارجاع داده می شود و به درخواست کننده اطلاع داده می شود، در غیر این صورت پیامکی حاوی پیام تشکر جهت ارسال این نوع درخواست به متقاضی ارسال می گردد. در صورتی که نوع درخواست ملاقات مردمی باشد در صورت تأیید، تاریخ و ساعت جلسه دیدار برای متقاضی پیامک می شود و پس از ملاقات، در صورت نیاز به اقدام به تشخیص ریاست مرکز، پیگیری های لازم انجام می شود و در غیر این صورت پیامکی به متقاضی ارسال می گردد و وی را از اینکه نتیجه این ملاقات نیاز به اقدام نداشت، مطلع می نماید. اما در پاره ای از موارد پس از بررسی دلیل بیان شده در درخواست ملاقات عمومی با ریاست مرکز، تشخیص داده می شود که این نیاز از طریق ارجاع درخواست به واحد و معاونت مربوطه قابل رسیدگی خواهد بود، در همین راستا این اقدام صورت می گیرد و از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع داده می شود.