جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۱۹۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۷۸ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا ابراهیمی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۱۲۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۱۹۱۰۷۳۲
آدرس موسسه:
حمیده احراری خلف کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۹۰۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۶۳۲۸
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-قاین -معرفت ۱۲ پلاک۱۵
محمد اکبری کارشناس نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۹۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۴۶۴۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶
آدرس موسسه: بیرجند توحید ۸ پ۱۰
محمدرضا اکبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۰۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۴۴۶
آدرس موسسه: بیرجندخ توحید توحید ۲ پلاک ۶
علیرضا امینی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۳۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۷۳۴۷
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان توحید-توحید۴۶-پلاک۶
علیرضا امینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۳۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۲۶۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۳۴۴
آدرس موسسه: بیرجند خ مدرس مدرس ۸ پلاک ۴۰ ط دوم
محمدرضا امینی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۲۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۰۰۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۸
آدرس موسسه: بیرجند خ ظفر پیروزی یک پلاک۳۲
رضا باقری کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۹۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۶۷۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی بیرجند سه راه معلم اداره کل منابع طبیعی
حسینعلی بخشی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۷۷۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۳۷۶۲۷
آدرس موسسه: بیرجند خ پاسداران بین پاسداران ۵و۲۰متری سوم -دفتر مهندسی اتود
یاسر بذری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۸۰۳
آدرس موسسه:
حسین براتی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۱۲۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۴۱۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۱۷۵۹
آدرس موسسه: خراسان جنوبی بیرجند خ آیت اله مدرس مدرس ۴ پلاک ۹ طبقه اول
محمد براتی اسد اباد کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۰۹۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر:
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۴۰۶۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۹۳۲۸
آدرس موسسه: قاین خ شهید رجایی اداره ثبت اسناد واملاک قاین