جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۵ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۷ نتیجه پیدا شد.
نرجس سادات کاظمی قهفرخی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۵۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۹
رجبعلی کاظمی نافچی کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۷۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۸۱۱
پویان کیانپورقهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۴۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۶۰۷
اشرف کیانی هرچکانی کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۳۹۳۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۶۸۴
ناهید کریمی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۹۰
محمد امین کریمی جو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۰۳۹
حجت الله کریمی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۵
ثریا کرمی زاده کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۱۰۴۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۹۳۱
ذبیح الله کریمی وردنجانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۲۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۲۳۶
سعید کنعانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۵۹۳۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۳۰۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۸۱۸
شفیع کهیانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۳۹۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۰۳۸
مهران کوهی کمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۵۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۵۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۰۶۵