واحد فناوري اطلاعات

معرفی

- ایجاد، توسعه و پایش دولت الکترونیک در سطح مرکز و مراکز استانی

اعضاء
اردلان نجاح اردلان نجاح مسئول توسعه زيرساختها و سامانه هاي نرم افزاري
راضيه حيدري راضيه حيدري مسئول پشتيباني سامانه ها و نرم افزارهاي برخط
وظایف و اهداف

وظایف

الف- نظارت بر امور مربوط به طراحی، پیاده سازی و نگهداری تارنمای مرکز

ب- توسعه و پشتیبانی سامانه هاي مرکز

ج- توسعه و پشتیبانی زیرساختهای شبکهای و پروژههای مرکز در سطح کشور

و- طراحی و توسعه پایگاههای داده و بانکهای اطلاعاتی مرکز

ه- طراحی ساختار مناسب به منظور تحلیل داده های تولید شده در فرایندها

 

اهداف راهبردی

الف- توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

ب- پیکره بندی و طراحی سامانه های مرکز