واحد فناوري اطلاعات

معرفی

- ایجاد، توسعه و پایش دولت الکترونیک در سطح مرکز و مراکز استانی

اعضاء
اردلان نجاح اردلان نجاح سرپرست واحد انفورماتيک
راضيه حيدري راضيه حيدري مسئول پشتيباني سامانه ها و نرم افزارهاي برخط
سيد شاهين ميرعبدالحق سيد شاهين ميرعبدالحق کارشناس پشتيباني سخت افزار و نرم افزار و شبکه
عليرضا باريکاني عليرضا باريکاني مسئول دفتر
آرش فهمي حسن آرش فهمي حسن کارشناس سيستم ها و فرآيندها
کبري ميرزائي کبري ميرزائي کارشناس پشتيباني سامانه ها
عاطفه جليلي عاطفه جليلي کارشناس پشتيباني سامانه ها
ريحانه کشوري ريحانه کشوري کارشناس پشتيباني اتوماسيون اداري
وظایف و اهداف

وظایف

الف- نظارت بر امور مربوط به طراحی، پیاده سازی و نگهداری تارنمای مرکز

ب- توسعه و پشتیبانی سامانه هاي مرکز

ج- توسعه و پشتیبانی زیرساختهای شبکهای و پروژههای مرکز در سطح کشور

و- طراحی و توسعه پایگاههای داده و بانکهای اطلاعاتی مرکز

ه- طراحی ساختار مناسب به منظور تحلیل داده های تولید شده در فرایندها

 

اهداف راهبردی

الف- توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات

ب- پیکره بندی و طراحی سامانه های مرکز