روابط عمومي و ارتباطات مردمي

معرفی

مأموریت

- ارتقای برند و افزایش ضریب نفوذ مرکز در سطح جامعه و اعتمادسازی عمومی

اعضاء
اردلان نجاح اردلان نجاح مسئول روابط عمومي و ارتباطات مردمي
محمد مددي محمد مددي سمعي و بصري
محمدرضا گمار محمدرضا گمار سايت و فضاي مجازي
علي اصغر قاسم زاده علي اصغر قاسم زاده روابط عمومي استانها
وظایف و اهداف

وظایف

الف-اطلاع رسانی از اقدامات و دستاوردهاي مركز

ب- طراحی نشست های عمومی و دیدارهای مردمی

ج- نظارت بر رعایت منشور اخلاقی از سوی کارکنان مرکز و تکریم ارباب رجوع

 

 

اهداف راهبردی

الف- توسعه بسترهای اطلاع رسانی و اثرگذاری مرکز

ب- گفتمان سازی و جریانسازی رسانهای در راستای تحول نظام خدمات حقوقی و کارشناسی رسمی