مقررات کارشناسان
دستورالعمل شماره 3 (امور کيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 1385/8/30 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385/9/9
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مصوب 1385/11 هيئت‌امناي صندوق رفاه دانشجويي
مقررات کارشناسان
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386/4/24 رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
مقررات کارشناسان
تشکيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي مصوب 1386/7/20 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور مصوب 1386/8/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصي) مصوب1386/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه مصوب1386/10/30 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي مصوب 1386/11/8 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي مصوب 1386/12/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1386/12/26 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387/2/15 وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب 1387/3/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
واگذاري اراضي و املاک مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مالکان مدارس استيجاري
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده مصوب 1387/12/17 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1388/1/15 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو کارگروه مسکن