مقررات کارشناسان
آیین‌نامۀ تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1395/1/15 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
تصویب‌نامه شماره 2624/ص مورخ 11 /5 /1395 راجع به آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1395/2/11 وزیر راه و شهرسازی
مقررات کارشناسان
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رئیس قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
اجازه انتشار حداکثر مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های ...
مقررات کارشناسان
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب 1396/2/17 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه‌های موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/4/25 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/5/8 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب1396/6/28 رئیس قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب1396/6/29 رئیس قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 رئیس قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب 1397/2/16 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب 1397/2/30 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/1 وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
مقررات کارشناسان
تصویب‌نامه در خصوص آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه 1398/2/8 هیئت‌وزیران