مقررات کارشناسان
نقشه‌برداري از پلاک‌هاي مشمول ماده 30 آئين‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاک
مقررات کارشناسان
تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب 1379/6/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1379/6/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهکشي مصوب 1379/8/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381/6/24 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران
مقررات کارشناسان
بررسي و ارزيابي قرار دادن عملکرد اعضاء هيئت‌مديره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي کارشناسان
مقررات کارشناسان
امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب 1383/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شرکت‌مادرتخصصي) مصوب 1383/4/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 مصوب 1383/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضايي مصوب 1385/8/21  رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل شماره 3 (امور کيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 1385/8/30 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385/9/9
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مصوب 1385/11 هيئت‌امناي صندوق رفاه دانشجويي
مقررات کارشناسان
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386/4/24 رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
مقررات کارشناسان
تشکيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي مصوب 1386/7/20 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور مصوب 1386/8/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصي) مصوب1386/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه مصوب1386/10/30 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي مصوب 1386/11/8 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي مصوب 1386/12/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1386/12/26 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387/2/15 وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب 1387/3/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
واگذاري اراضي و املاک مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مالکان مدارس استيجاري
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده مصوب 1387/12/17 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1388/1/15 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو کارگروه مسکن
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب 1388/4/6 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388/7/1 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 1388/9/11 وزيران عضو کارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت 41733 هـ مورخ 1387/11/23
مقررات کارشناسان
اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) 1388/9/18 قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) و قرب خاتم
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1388/10/13 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتقال مالکيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي مصوب 1388/12/23 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي کشاورزي مصوب 1389/1/29 شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب 1389/4/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن - مصوب 1388 مصوب 27/4/1390 وزيران عضو کارگروه مسکن
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب 1390/7/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب 1390/7/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب 1390/10/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشين‌هاي راه‌سازي، کشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب 1390/10/22 وزارت صنعت، معدن و تجارت
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه شماره 69 در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب 1390/11/26 شوراي عالي بيمه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391/1/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1391/4/25 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌هاي صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
مقررات کارشناسان
اساسنامه نمونه شرکت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 1391/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي - معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور مصوب 1391/7/22 شوراي عالي فضاي مجازي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391/9/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين دادرسي کار مصوب 1391/11/7 وزارت کار و امور اجتماعي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملات شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون1391/12/5 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1391/6/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور مصوب 29/2/1392 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور مصوب 1392/2/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون معادن 1392/4/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم مصوب 1393/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب 1393/7/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب 1393/8/20 فرمانده کل قوا
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1393/10/10 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 1393/10/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27 رئيس نهاد قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام ملي کشور - مصوب 1394 مصوب 1394/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 27/3/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/4/10 هيئت وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) مصوب 1394/5/7 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1395/1/15 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
تصويب‌نامه شماره 2624/ص مورخ 11 /5 /1395 راجع به آيين‌نامه معاملات بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 1395/2/11 وزير راه و شهرسازي
مقررات کارشناسان
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه انتشار حداکثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صکوک اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهي‌هاي وزارتخانه‌هاي ...
مقررات کارشناسان
مصوبه سياست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب 1396/2/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه‌هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 1396/4/25 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396/5/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب1396/6/28 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب1396/6/29 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصوب 1397/2/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب 1397/2/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشکي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشکي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
مقررات کارشناسان
تصويب‌نامه در خصوص آيين‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌هاي بيمه 1398/2/8 هيئت‌وزيران