مقررات کارشناسان
نقشه‌برداري از پلاک‌هاي مشمول ماده 30 آئين‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاک
مقررات کارشناسان
تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب 1379/6/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1379/6/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهکشي مصوب 1379/8/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381/6/24 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران
مقررات کارشناسان
بررسي و ارزيابي قرار دادن عملکرد اعضاء هيئت‌مديره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي کارشناسان
مقررات کارشناسان
امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب 1383/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شرکت‌مادرتخصصي) مصوب 1383/4/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 مصوب 1383/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضايي مصوب 1385/8/21  رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل شماره 3 (امور کيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 1385/8/30 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385/9/9
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مصوب 1385/11 هيئت‌امناي صندوق رفاه دانشجويي
مقررات کارشناسان
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386/4/24 رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
مقررات کارشناسان
تشکيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي مصوب 1386/7/20 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور مصوب 1386/8/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصي) مصوب1386/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه مصوب1386/10/30 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي مصوب 1386/11/8 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت