قوانين کارشناسان
قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب  کميسيون اجتماعي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب کميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي معدن مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون معادن مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب  مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداري‌ها مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون توسعه صنعت ايران‌گردي و جهانگردي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني راجع به اجازه شناسايي و به اجاره دادن واحدهاي مسکوني خالي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني ملي کردن سهام شرکت سهامي انبارهاي عمومي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران