قوانين کارشناسان
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
اساسنامه شرکت ملي گاز ايران مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
قانون مقررات تشکيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب  مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب کميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي معدن مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون معادن مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب  مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداري‌ها مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون توسعه صنعت ايران‌گردي و جهانگردي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني راجع به اجازه شناسايي و به اجاره دادن واحدهاي مسکوني خالي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني ملي کردن سهام شرکت سهامي انبارهاي عمومي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران