مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) مصوب 1394/5/7 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1395/1/15 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
تصويب‌نامه شماره 2624/ص مورخ 11 /5 /1395 راجع به آيين‌نامه معاملات بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 1395/2/11 وزير راه و شهرسازي
مقررات کارشناسان
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه انتشار حداکثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صکوک اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهي‌هاي وزارتخانه‌هاي ...
مقررات کارشناسان
مصوبه سياست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب 1396/2/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه‌هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 1396/4/25 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396/5/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب1396/6/28 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب1396/6/29 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصوب 1397/2/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب 1397/2/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشکي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشکي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي