سياست هاي کلي نظام
سياست هاي کلي نظام
مقررات کارشناسان
نقشه‌برداري از پلاک‌هاي مشمول ماده 30 آئين‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاک
مقررات کارشناسان
تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب 1379/6/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1379/6/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهکشي مصوب 1379/8/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381/6/24 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران
مقررات کارشناسان
بررسي و ارزيابي قرار دادن عملکرد اعضاء هيئت‌مديره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي کارشناسان
مقررات کارشناسان
امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب 1383/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شرکت‌مادرتخصصي) مصوب 1383/4/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 مصوب 1383/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل مصوب 1384/3/18 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضايي مصوب 1385/8/21  رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل شماره 3 (امور کيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 1385/8/30 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385/9/9
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مصوب 1385/11 هيئت‌امناي صندوق رفاه دانشجويي
مقررات کارشناسان
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386/4/24 رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
مقررات کارشناسان
تشکيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي مصوب 1386/7/20 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور مصوب 1386/8/13 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصي) مصوب1386/9/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه مصوب1386/10/30 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي مصوب 1386/11/8 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي مصوب 1386/12/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1386/12/26 وزراي عضو کميسيون لوايح هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387/2/15 وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب 1387/3/20 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
واگذاري اراضي و املاک مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مالکان مدارس استيجاري
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده مصوب 1387/12/17 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1388/1/15 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزيران عضو کارگروه مسکن
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب 1388/4/6 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388/7/1 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 1388/9/11 وزيران عضو کارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت 41733 هـ مورخ 1387/11/23
مقررات کارشناسان
اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) 1388/9/18 قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) و قرب خاتم
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1388/10/13 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتقال مالکيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي مصوب 1388/12/23 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي کشاورزي مصوب 1389/1/29 شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب 1389/4/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن - مصوب 1388 مصوب 27/4/1390 وزيران عضو کارگروه مسکن
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب 1390/7/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب 1390/7/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب 1390/10/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشين‌هاي راه‌سازي، کشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب 1390/10/22 وزارت صنعت، معدن و تجارت
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه شماره 69 در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب 1390/11/26 شوراي عالي بيمه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391/1/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1391/4/25 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌هاي صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
مقررات کارشناسان
اساسنامه نمونه شرکت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 1391/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي - معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور مصوب 1391/7/22 شوراي عالي فضاي مجازي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391/9/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين دادرسي کار مصوب 1391/11/7 وزارت کار و امور اجتماعي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملات شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون1391/12/5 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1391/6/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور مصوب 29/2/1392 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور مصوب 1392/2/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون معادن 1392/4/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم مصوب 1393/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب 1393/7/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب 1393/8/20 فرمانده کل قوا
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1393/10/10 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 1393/10/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27 رئيس نهاد قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام ملي کشور - مصوب 1394 مصوب 1394/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 27/3/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/4/10 هيئت وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) مصوب 1394/5/7 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1395/1/15 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
تصويب‌نامه شماره 2624/ص مورخ 11 /5 /1395 راجع به آيين‌نامه معاملات بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 1395/2/11 وزير راه و شهرسازي
مقررات کارشناسان
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه انتشار حداکثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صکوک اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهي‌هاي وزارتخانه‌هاي ...
مقررات کارشناسان
مصوبه سياست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب 1396/2/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه‌هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 1396/4/25 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396/5/8 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب1396/6/28 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب1396/6/29 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصوب 1397/2/16 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب 1397/2/30 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشکي مصوب 1397/10/1 وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشکي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
مقررات کارشناسان
تصويب‌نامه در خصوص آيين‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌هاي بيمه 1398/2/8 هيئت‌وزيران
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداري در موضوعات گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه کمک و همکاري دوجانبه در مسائل گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمرکي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان مصوب۱۳۸۶/۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوکراين مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مقررات کارشناسان
ممنوعيت انجام امور کارشناسي در ساعات اداري مصوب  سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب  هيئت‌وزيران- بخش دوم
مقررات کارشناسان
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب هيئت‌وزيران- بخش اول
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي مصوب وزير مسکن و شهرسازي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه انتخاب کارشناسان استاندارد مصوب شوراي عالي استاندارد
مقررات کارشناسان
ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بکار بستن علائم آن­ها مصوب شوراي عالي استاندارد
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران
مقررات کارشناسان
اجازه استفاده از کارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بين‌المللي، نمايشگاه‌ها، سمينارهاي علمي و فني بين‌المللي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي وصول ماليات‌ها موضوع ماده (۲۱۸) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوبوزير دادگستري و وزير امور اقتصاد و دارايي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوري اسلامي ايران مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون خريد و تملک اماکن آموزشي استيجاري مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
مقررات اداري، مالي، تشکيلاتي و استخدامي وزارت کشاورزي مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
دادن وظايفي به کليه واحدهاي توليدي سوسيس و کالباس در مورد برچسب‌گذاري فرآورده‌هاي خود مصوب شوراي عالي استاندارد
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرائي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب  هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرائي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشکل اراضي باير مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب  وزير دادگستري
مقررات کارشناسان
ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج کشور مصوب  شوراي عالي قضايي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب  هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرائي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت کناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/9/7 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه بازرسي کل کشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ شوراي عالي قضايي
مقررات کارشناسان
دستورالعمل اجرائي قانون نحوه معاملات واحدهاي مسکوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ وزير دادگستري
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه اجرائي نحوه و شرايط اجاره و و‌اگذاري اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي کشور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزير دادگستري
مقررات کارشناسان
تصويبنامه هيئت وزيران در مورد پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران وزارت امور خارجه مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۵ هيئت وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه عمران اراضي باير مصوب ۱/۶/۱۳۵۵ هيئت وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب  ۹/۴/۱۳۵۲ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه بازرسي و نمونه‌برداري مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۰ شوراي عالي استاندارد
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه ارزيابي مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسيس شرکت اتوبوسراي عمومي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۱۶ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد مصوب ۱/۶/۱۳۸۹ وزيران عضو گروه امور زير بنايي، صنعت و محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تعيين کارشناس در امور نظامي (تبصره ۲ ماده ۶۱۴ ق.آ.د.ک) مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ ستاد کل نيروهاي مسلح
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاه‌هاي دولتي مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۷ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره ۱ «ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
شيوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يک طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظيم حدود اختيار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش»
مقررات کارشناسان
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸ رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
نظام تشخيص صلاحيت کارشناسان و مشاوران مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/1/17 مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1378/9/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون آيين دادرسي کيفري مصوب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب  کميسيون اجتماعي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب کميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي معدن مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون معادن مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب  مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قوانين کارشناسان
 قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداري‌ها مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون توسعه صنعت ايران‌گردي و جهانگردي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني راجع به اجازه شناسايي و به اجاره دادن واحدهاي مسکوني خالي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
لايحه قانوني ملي کردن سهام شرکت سهامي انبارهاي عمومي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران