قوانين وکلا
از قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
تشکيل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌هاي مدني خاص مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قوانين وکلا
قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده ۲۰۳ قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۳/۵/۱۹
قوانين وکلا
ازقانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون حمايت قضائي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون موافقت‌نامه مربوط به سازمان بين‌المللي ماهواره‌اي مخابراتي مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ کميسيون اجتماعي مجلس
قوانين وکلا
از قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس
قوانين وکلا
از قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي
قوانين وکلا
از قانون امور گمرکي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از سياست‌هاي اجرايي اقدامات ملي مربوط به مالکيت صنعتي از نقشه جامع علمي کشور مصوب ۱۳۹۲/۵/۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي
قوانين وکلا
از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شوراي اسلامي
قوانين وکلا
از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ مجلس شوراي ملي