قوانين کارشناسان
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1378/9/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون آيين دادرسي کيفري مصوب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب  مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب  کميسيون اجتماعي مجلس
قوانين کارشناسان
قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب  مجلس شوراي اسلامي