موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداري در موضوعات گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه کمک و همکاري دوجانبه در مسائل گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمرکي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان مصوب۱۳۸۶/۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوکراين مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ مجلس شوراي اسلامي
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
موافقت نامه هاي بين المللي
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان