از آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب 1387/6/11 رئيس قوه قضائيه

 

ماده ۲۴ ـ ثالث می‌تواند مال خود را براي اجرا اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد.

معرفي مال ثالث به‌توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وکالت‌نامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.

ماده ۳۷ ـ حق‌الوکاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق‌الوکاله نيز خواهد بود.