از دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضايي مصوب 1385/8/21 رئيس قوه قضائيه

 

ماده 18 - شرايط ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وكلا، كارشناسان و اصحاب دعوا:

ملاحظه پرونده‌های قضائي توسط وکلا، كارشناسان منتخب و اصحاب دعوا با شرايط ذيل و رعايت تبصره ماده 128 و ماده 190 «قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري» امکان‌پذیر است:

1/18 - تقاضاي كتبي متقاضي بايد به نظر قاضي برسد و با دستور كتبي وي باشد.

2/18 - هويت و سمت متقاضي قبلاً احرازشده باشد.

3/18 - پرونده برگ‌شماری شده باشد.

4/18 - ملاحظه پرونده در حضور قاضي يا مدير دفتر يا اعضاي دفتري صورت پذيرد.

5/18 - در خاتمه ملاحظه، گواهي خاتمه دسترسي تكميل و ضمیمه پرونده شود.

6/18 - تحویل‌دهنده از اعاده پرونده با تمامي اوراق و ادله و مدارك تحويلي اطمينان حاصل نمايد و ذيل گواهي خاتمه دسترسي را تائيد كند.