از اعطاي پروانه کارشناسي به کارکنان سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با دارا بودن سابقه خدمتي سي سال مصوب 1381/7/15 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

از اعطاي پروانه کارشناسی به كاركنان سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي سي سال مصوب 1381/7/15 سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور

ماده 7 بند د: درخواست متقاضيان بايد داراي پیوست‌های ذيل باشد:

د: گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.