مقرر نمودن مواردي به‌منظور نظارت مستمر بر حسن جريان امور دادگستري‌ها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح

مقرر نمودن مواردي به‌منظور نظارت مستمر بر حسن جريان امور دادگستري‌ها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح در استان‌ها، جلب رضاي مراجعان به واحدهاي قضائي و فعال کردن انجمن‌هاي حمايت زندانيان مصوب 1378/9/7 رئيس قوه قضائيه

 

20 - نظر به اينكه حفظ احترام وكلاي دادگستري كه در جهت ايجاد زمينه براي احقاق حق و اجراي عدالت فعاليت می‌نمایند، لازم است. لذا بدین‌وسیله توجه عموم قضات محترم به اين موضوع جلب می‌گردد كه نسبت به رعايت شئون وكلاي دادگستري اهتمام ورزيده به‌طوری‌که در هنگام مراجعه به مراجع قضائي و انجام وظائف قانوني خود از احتراماتي كه متناسب با شغل آنان می‌باشد، برخوردار گردند. بديهي است چنانچه وكيلي از حدود متعارف وكالت خارج شود بايستي مراتب را با ذكر مورد مستدلاً به مرجع ذی‌ربط انعكاس دهند