نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل‌وانتقال آنان مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ رئيس قوه قضائيه

ماده ۲ (اصلاحي 1380/4/16)- اشخاص زير را مي توان به سردفتري ازدواج از طريق آزمون كتبي و مصاحبه حضوري انتخاب نمود:

۱- دارندگان مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتي، الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي).

۲- دارندگان گواهي سطح دو (اتمام رسائل و مكاسب) با تأیيد شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران.

۳- دارندگان گواهي افتاء از مراجع مسلم اهل سنت كه به تائيد رئيس قوه قضائيه رسيده باشد.

۴- روحانيوني كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته هاي ادبيات (زبان فارسي و عرب)، فقه و اصول، تفسير، علوم قرآنی، حديث، الهيات و معارف اسلامي هستند.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/9/22): دارندگان پایه‌های قضايي، وكلاي دادگستري و كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌های دولتي مادام كه به مشاغل مذكور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شوند.